FETHİYE EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri:
Derneğin adı: 
Madde 1. FETHİYE EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ’ dir. Kısaltılmış olarak “FETDER” adını kullanacaktır. 
Derneğin Merkezi: 
Madde 2 . Muğla ili, Fethiye İlçesi'dir.
Derneğin Amacı:
Madde 3. Derneğin amacı; Fethiye’nin bütünü olmak kaydıyla ekolojik sorunlarının çözümü ile kentli hakları, sürdürülebilir yerel ekonomi ve kentsel tasarım alanlarında kentin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmaktır. 
Derneğin Çalışma Konuları:
Madde 4. 
4.1) Dernek, öncelikle Fethiye’nin bütünü olmak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm çevre sorunlarının çözümü yönünde yasal, ekolojik, ekonomik, sosyal, demokratik ve hukuki çalışmalar yapmak, 
4.2) Fethiye’de Kent kültürü ve toplumsal dayanışmanın var edilebilmesi için kentli hakları, 
kentsel tasarım, sürdürülebilir yerel ekonomi alanında çalışmalar yürütmek. Bireylerin hak ve
ödevlerinin varlığı ve sahiplenmesi konusunda farkındalık yaratmak,
4.3) Etkin, planlı ve uzun ölçekli projelendirmeler yaparak insanlara huzurlu, temiz ve sağlıklı bir çevre hakkı sağlamak,
4.4) İnsan sağlığının, yeşilin ve doğanın yok edilmesine karşı her türlü yasal, demokratik ve hukuki mücadeleyi vermek ve bu konuda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde destek alışverişinde bulunmak,
4.5) Fethiye’nin gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte isim değerinin yükseltilmesi ve bu değere ekolojist ve sürdürülebilir iyileştirme yönünde katkı sağlamak, bu amaçlar kapsamında her türlü sosyal ve ekolojik projeler ile yasal demokratik ve hukuki süreci işletmek, 
4.6) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel araştırmalarda ve etkinliklerde bulunmak. 
4.7) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak. 
4.8) Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak. 
4.9) Yazılı olarak veya web üzerinden dergi, bülten, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarmak. Dokümantasyon merkezi oluşturmak. 
4.10) Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak. 
4.11) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek. 
4.12) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlemek., 
4.13) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak. 
4.14) İkametgâhı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralamak. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırtmak.
4.15) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak. 
4.16) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek 
4.17) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vakıf, kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek. 
4.18) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 
4.19) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 
4.20) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. 
4.21) Amacın gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu kararıyla her türlü yasal demokratik ve hukuki çalışmayı yapmak. Hukuka, kamu düzeni ve kamu yararına aykırı işlem, eylem ve düzenlemeleri yargı yoluna taşımak, ihtilafların çözülmesi için başta dava ve şikâyet yolu olmak üzere tüm hukuki yolları yetkili organları eliyle kullanmak, gerektiğinde avukata vekâlet vermek suretiyle işlerini vekil ile yürütmek, faaliyet konusu ile ilgili davalar açmak, açılmış olan davalara katılmak, çevre suçlarına karşı ihbar ve şikâyette bulunmak, devamında açılan kamu davalarını takip etmek, açtığı ya da açılmış olan idari, hukuk ve ceza davalarını takip etmek, bu yönde girişimde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin açtıkları idari, hukuk ve ceza davalarına müdahil olarak katılmak, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla dava resmi harç ve vekâlet giderlerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamak.
4.22) Derneğin amacına ve yapacağı işlere uygun olarak ilgili 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 113. Maddesi çerçevesinde, maddenin tanımladığı haklara dayalı olarak başta topluluk davaları olmak üzere mahkemelerde davalar açmak, açılan davalara katılmak 
4.23) Yörede, ekolojik planlama uygulamalarını başlatmak, Fethiye’nin doğasına yaraşır şekilde eko turizm yapılabilecek alanları belirlemek, bu alanlarda ekoturizm projelerinin oluşmasına ve uygulamalara öncülük etmek, destek vermek, projelerin ilgili taraflarıyla birlikte sürdürülebilirliğini sağlamak.
4.24) Yörede halen devam etmekte olan organik sertifikalı tarımsal üretimin geliştirilmesi, tanıtılması için çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmaları desteklemek. 
4.25) Kıyıların doğal yapısının korunmasına özen gösterilmesi, orman ve yeşil alanların bozulmasını engellemek için çalışmalar yapılması. 
4.26) Fethiye yöresindeki az bilinen tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, korunması, ülke ve dünya çapında tanıtımının sağlanması. 
4.27) Yöremiz biyolojik çeşitliliğinin, endemik bitkilerin, flora ve faunanın korunması, devamlılığının sağlanması, envanterinin çıkarılması için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması. Bu konularda yörede yaşayanların bilinçlendirilmesi, eğitilmesi. 
4.28) Yörede hali hazırda var olan veyahut unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve süregelen çeşitli kültürleri, gelenek ve görenekleri, folklorik değerleri, el sanatlarını araştırmak, yaşatmak ve geliştirmek amacıyla her türlü çalışmada bulunmak, yapılan çalışmaları desteklemek. 
4.29) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak. 
4.30) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri:
Üyelik Koşulları:
 
Madde 5. 
Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.
18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak.
Yabancılar için; Türkiye'de oturma hakkına sahip olmak.
Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Derneğe üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.
 
Üyelik Türleri:
Madde 6.
Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
6.1) Dernek üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
6.2) Fahri üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyedir. Fahri üyeler, organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.
 
Üyelik İşlemleri:
Madde 7.
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
7.1)-Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.
7.2)-Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
7.3)-Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır. Bu ödeme yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.
7.4)-Dernek Yönetim Kurulu’nun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde verilen kararlarda gerekçe aranamaz.
 
Üyelikten Çıkma:
Madde 8.
Üyelik; ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Başkanlığı’na bildirir. İstifa eden üye bildirimin Dernek Başkanlığı’na verildiği tarihten itibaren üyelikten ayrılmış sayılır, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür.
 
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9.
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
Dernek ve dernek üyeleri aleyhinde karalama, kötüleme ve iftira oluşturacak fiillerde bulunmak 
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz:
Madde 10.
Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır, karar kesindir. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri:
Dernek Organları:
Madde 11.
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu 
 
Genel Kurul:
Madde 12.
Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Şubat ayında toplanır ve üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
Çağrı Usulü:
Madde 13.
13.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur
13.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündeminin belirtildiği bir mektup gönderilmek sureti ile toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum ilçe kaymakamlığına bildirilerek, Genel Kurula katılacak üyeler çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.
13.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve tam üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
13.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 14.
14.1) Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve Mahallin Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
14.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurul yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile sekreter seçilir.
14.3) Toplantı yönetimi Divan Başkanlığına aittir. Sekreter toplantı boyunca tutanak düzenler ve tutanakları başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kuruluna verilir. 
14.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
14.5) Genel Kurul Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının iki katından az olamaz.
14.6) Genel kurul toplantı sonuçları toplantı gününü izleyen tarihten itibaren 30 gün içerisinde Mahalli Mülki Amirliğine bir yazı ekinde sunulur.
 
Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 15.
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.
Olağanüstü Genel Kurul:
Madde 16. 
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesi mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
16.1) Dernek üye sayısının beşte birinin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
16.2) Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
16.3) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 17.
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
17.1) Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda kararları almak,
17.2) Dernek organlarını seçmek.
17.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
17.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
17.5) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.
17.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazlar hakkında karar almak,
17.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
17.8) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
17.9) Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
17.10) Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,
17.11) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulmasına karar vermek,
17.12) Gerekli diğer konularda karar vermek.
 
Yönetim Kurulu:
Madde 18.
Yönetim Kurulu, üç yıl süre için seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsalar dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kuruldan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri:
Madde 19.
19.1) Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
19.2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
19.3) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
19.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin günden önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 20. 
20.1) Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
20.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
20.3) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
20.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
20.5) Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,
20.6) Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,
20.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere ve ilçe Kaymakamlığına duyurmak,
20.8) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları yada komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
20.9) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
20.10) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar verilmesi için Genel Kurula öneride bulunmak,
20.11) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
20.12) Genel Kurul Toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek
20.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
20.14) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.
 
 
Denetleme Kurulu:
Madde 21.
Denetleme Kurulu; Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme yeter sayısı ikidir.
Denetleme Kurulu; Derneğin Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma Grupları:
Madde 22. 
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.
Çalışma grupları Yönetim ve Denetleme Kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.
Yürütme Birimi Görevlileri:
Madde 23. 
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları Personel Özlük Hakları Yönetmeliği’nde gösterilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler:
Derneği Gelirleri:
Madde 24. 
24.1) Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık aidat 240,00 TL’dir. Yıllık aidat Genel Kurul tarafından günün koşullarına göre yeniden tespit edilir.
24.2) Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler.
24.3) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.
24.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
24.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.
24.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
24.7) Diğer gelirler.
Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 25.
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve ilçe Kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.
Derneğin Tutacağı Defterler:
Madde 26. 
26.1) Üye Kaydı Defteri: Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri yazılır.
26.2) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla yazılır. Kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
26.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasına göre bu defterlere yazılır.
26.4) Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıkları işlenir.
26.5) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.
26.6) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.
26.7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler:
Derneğin İç Denetimi:
Madde 27.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından Derneğin iç denetimi yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin Şubeleri:
Madde 28.
Derneğin şubesi olmayacaktır.
Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 29.
Dernek adına borçlanma işlemlerini yapacak kişi yada kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Bu kimselerin sorumluluğu hususunda tüzükte yer alan diğer genel denetim kuralları geçerlidir.
Tüzüğün Değiştirilmesi:
Madde 30.
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak katılan üye sayısının Yönetim ve Denetleme Kurulunu üye tam sayılarının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyları ile tüzük değişikliği yapılır.
 
Derneğin Feshi:
Madde 31. 
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra Genel Kurul tarafından derneğin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere üç kişiden oluşacak tasfiye kurulu oluşturulur, tasfiye işlemleri bu kurul tarafından yürütülür. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı bildirilir.
 
Derneğin Feshi Halinde Malvarlığı:
Madde 32. 
Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, Yanıklar Köyü Muhtarlığı Tüzel Kişiliğine devredilir.
Hüküm Eksikliği:
Madde 33. 
Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Madde 34. 
Mevcut yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır:
 
Ulaş Kiper Başkan 
 
Eylem AKÖZLÜ Başkan Yardımcısı
 
Görkem GÖKTAŞ  Sekreter
 
Bora Sarıca Sayman 
 
Melek Gözde HOŞAFCI Üye 
 
 
İşbu tüzük 34 maddeden ibarettir.