MUĞLA’DA YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNUYORUZ MİTİNG ve YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK


Muğla Çevre Platformu'nun, Muğla’da artan saldırılara karşı "Yaşam Alanlarımızı Savunmak" üzere Muğla’daki tüm demokrasi güçlerine hep birlikte ortak bir miting yapma çağrısı karşılığını buluyor.

İlk çağrıcılarla yapılan toplantılar sonucu Muğla’daki ve yakın çevredeki demokrasi güçleri,  yaşam ve hak savunucuları ile ortak bir miting organizasyon grubu oluşturuldu. o6 Kasım 2022’de Açık Oto Pazarında düzenlenmesi planlanan miting hazırlıkları için kurulan bu Organizasyon Grubu yeni katılımcılarla sürekli olarak çoğalıyor, genişliyor. Miting Çağrısının da yeni destekçilerle, yeni katılımcılarla sürekli olarak çoğalması planlanıyor. Şu anda aralarında DİSK’e bağlı sendikalar başta olmak üzere, Meslek Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri, Ekoloji Örgütleri ve Siyasi Parti temsilcilerinden  50 küsur örgüt-girişim bu mitingin çağrısını 21.10.2022’de  Muğla KESK – Kamu Emekçileri Sendikası Muğla İl Binasında yaptı. Çağrıcılar arasında MUÇEP dışında Akdeniz Yeşilleri Derneği, Sandrası Koruma Platformu, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, Muğla Çevre Geliştirme Derneği ya da GEY-Der vb. gibi birçok ekoloji örgütü ve yine aralarında  DİSK’e bağlı sendikalar, Mühendis ve Mimar Odalarını temsilen TMMOB – Elektrik Mühendisleri Odası, hukukçuları temsilen Muğla Barosu ve Çağdaş Avukatlar GrubuCHP il ve ilçe örgütleri,  HDP-TİP-EMEP-Yeşil Sol Parti-SYKP-Memleket Partisi-Devrimci Parti‘nin Muğla İl Örgütleri, KESK’e bağlı Eğitimsen ve TümBelSen gibi sendikaların temsilcilikleri, Alevi örgütleri, birçok ilçenin kadın platformları-dernekleri, ilçe belediyelerindeki danışma meclisleri olarak çalışan Kent Konseyleri,  İkizköy direnişini sürdüren İkizköy Çevre Komitesi, Bayır’da Entegre Çimento Fabrikasına karşı mücadelelerini sürdüren Deştin Çevre Platformu, Marmaris’te Kızılbük’te Sinpaş’a karşı çevre mücadelesini sürdüren Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi, Köyceğiz’den, Sandras’tan Bodrum’a, Datça’ya kadar bir çok çevre derneği ya da platformu ve Kent Konseyleri de destek veriyor. Muğla’da saldırılar, denizden ormanlara, kıyılardan akarsulara her doğal varlığa, her ortak yaşam alanına saldırılar katmerleşerek sürüyor.  Ortak yaşam alanlarına karşı girişilen bu saldırılara karşı dernekler, sendikalar, platformlar, partiler hep birlikte yaşam alanlarını savunacaklarını haykırarak alanlara çıkacakları bu mitingi bekliyor. Bu örgütler ortaklaşa yazılan çağrı metnine  ya imzacı ya da destekçi olarak katılıyor. Muğla dışında Ekoloji Birliğiİklim Adaleti Koalisyonu, Türkiye Ormancılar Derneği gibi Türkiye çapındaki örgütlenmeler de yaşam alanlarının savunulması için bu mitingi desteklediklerini açıkladı. Mitinge Avdan Çevre Platformu gibi Denizli’den, Aydın’dan, Uşak’tan ve Ege-Çep gibi İzmir’den çevre ve ekoloji dernekleri de desteklerini ve mitinge katılacaklarını belirtiyorlar…

Birlikte kaleme alınan bildirinin okunmasından önce Mitingin yapılacağını bildiren çağrıcılar şu açıklamayı yaptı:

Değerli Basın Temsilcileri,
Bugün (21.10.2022), buradan toplandığımız KESK’in Muğla İl Binasından, Muğla ve yakın çevresinde konuşlanmış olan 50 (içlerinde Ekoloji Örgütü ya da Girişimi, Sendikalar, Meslek Kuruluşları, Sosyal Hak Örgütleri ve Siyasi Partilerin de olduğu)  örgütü temsilen tüm Muğlalıları, 6 Kasım 2022 Pazar günü yapmayı planladığımız “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi”mize çağırıyoruz. Bugün bu çağrıyı yapan örgütlere her gün yenileri de ekleniyor. Yaşam alanlarını savunmak üzere katkı vermek isteyen her kurumu, her girişimi aşağıdaki ortak imzalı çağrı metnimize imza ve destek vermeye davet ediyoruz. Çoğalmakta olan bu çağrıcılarla birlikte Valiliğe gecikmeden Miting Başvurumuzu da yaptık ve miting çalışmalarımıza da başlayacağız.
Bu vesileyle bir kez daha tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek insanlarını, yaşam ve hak savunucularını, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri, yaşlıları, tüm yaşam alanlarından ve/veya haklarından edilmişleri, yaşam alanlarını ve haklarını kaybetme korkusuyla yaşayan hemşehrilerimizi  6 Kasım’da planladığımız yaşam alanlarımızı savunuyoruz miting ve yürüyüşümüze çağırıyoruz.
Çağrı Metnimiz daha birçok yeni imzacılara da gönderilmiştir, hergün yeni imzalar gelmektedir ve yeni imzacılar da eklenecektir. Aşağıda okuyacağımız çağrı metnimiz/bildirimiz yaşam alanlarını ve haklarını kaybetmek istemeyen herkese açıktır ve şimdilik imzacı kuruluşları gösterir listemiz de eklidir:

Yaşam Alanlarımız Müştereklerimizdir
Sadece Muğla’ya değil, tüm gezegene zarar veren termik santraller; köylerimizi, zeytinlikleri yutan kömür ocakları; ekili toprağı mahveden çimento fabrikaları; denizlerimizi çalacağından kuşku duymadığımız büyük yat limanları; milli parklara, sulak alanlara, akarsu yataklarına, sahillere yapılan binlerce-onbinlerce hanelik yeni beton inşaatlar; işgal edilen kıyılar; deşarj projeleriyle kirletilen denizler; pet şişelerde metalaştırılan içme suları ve daha neler neler…

Bir yanda bu projelerle zenginleştikçe zenginleşen para babaları, öbür yanda ekmeğinden, suyundan, toprağından, denizinden, kıyısından, ormanından olan işçi, köylü tüm emekçiler; kadınlar, gençler, yaşlılar, tüm vatandaşlar…
Tüm canlılarla birlikte soluduğumuz havadan; yine birlikte yaşadığımız, ektiğimiz-diktiğimiz topraktan; ormanlardan, geçim kaynağımız zeytinliklerden; tüm canlıların yaşam kaynağı akarsulardan, göllerden; hergün biraz daha çekilen yer altı sularından; yosunlarlarıyla-balıklarlarıyla paylaştığımız denize, kıyılara varıncaya kadar bütün ortak yaşam alanlarımız, müştereklerimiz saldırı altında…

Sadece Muğla değil, tüm Türkiye, tüm gezegen tehdit altında…

Gezegenimiz ekolojik bir kriz yaşıyor. Bu kriz, toplumsal, ideolojik, politik, kültürel ve ekonomik krizden bağımsız değil. Bu kriz, kalkınmacı ve endüstriyel kapitalist sistemin sonucu. Bu sistem, insana, suya, toprağa, havaya düşman!

Şairin dediği gibi:
Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
Akar suyun
Meyve çağında ağacın
Serpilip gelişen hayatın düşmanı…

Ülkemizde bugüne kadar sermayeden yana uygulanan politikalar nedeniyle doğal ve kültürel varlıklar talan edildi ve rant aracı haline getirildi. Kentler betonlaştırıldı, kentsel dönüşüm adı altında yağmalandı. Havamız, suyumuz, toprağımız metalaştırıldı, ticarileştirildi. Tarım çökertildi ve gıda egemenliği şirketlerin eline geçti. Kır-kent ayrımı iyice körüklendi. Kırlar boşaldı. İstisnalar hariç, devletin sunduğu “hizmetler”de halkın yararı değil, şirketlerin çıkarı, daha fazla rant gözetildi. Çılgın projelerle, termik santrallerle, altın madenciliği ile, JES’lerle, RES’ler, GES’lerle, Yeşil Yol ile, deniz dolguları ile, sanayi yatırımları ile, kırlar ve kentler, ovalar, yaylalar, tarım alanları, yeraltı ve yerüstü suları kirlendi ve zehirlendi.

Ege’den Doğu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e çok yönlü bir ekolojik talan, yağma var… Kentimizde sahiller, koylar, deniz, ormanlar, doğal sit alanları, kültürel ve tarihi zenginlikler satışa çıkarılmış, ormanlarımızın onda birini yangınlarla kaybetmemişiz gibi turizm tahsisleri ve madencilik faaliyetleri ile kalanı da yok edilmek isteniyor. Bu iktidar, Muğla coğrafyasının yüzde 59’unu madenlere ruhsat alanı olarak tahsis etti. Kömürlü üç termik santralle sürekli zehirlenen Muğla’da kömür ocakları, mermer ocakları, taş ocakları, feldspat ocakları, kil ve kireçtaşı ocakları vb. her türlü madencilik faaliyeti ile sadece doğa değil, yerleşim alanları da bir bir yok ediliyor. Bu ekolojik talana karşı Bodrum’da, Köyceğiz’de Sandras’ta, Milas’ta Tuzla’da, Göcek’te, Ortaca’da, Datça’da, Gökova’da, Yatağan’da, Marmaris’te Kızılbük’te, Bayır’da Deştin’te, Akbelen’de… Denizli’de Avdan’da, Uşak’ta, Aydın’da, İzmir’de Çeşme’de, Kazdağları’nda, İstanbul’da, Sinop’ta, İkizdere’de, İliç’te, Mersin’de, Dersim’de, Şırnak’ta Cudi’de… bütün Muğla ve bütün yurtta meyve çağında ağacı, serpilip gelişen hayatı savunmak için mücadelemiz sürüyor.

Ekoloji krizine karşı mücadeleyi büyütmek üzere 6 Kasım’da tüm Muğlalıları ve çevre illerden tüm yaşam savunucularını, doğaya ve insana duyarlı tüm kurum ve kuruluşları, toprağına, suyuna, havasına sahip çıkan anlayışın yanında olmaya, destek vermeye, tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmaya, Türkiye’de ve Dünya’da ekolojik yıkıma izin veren politikalara ‘dur’ demek üzere, Muğla’ya Yaşam Alanlarımızı Savunmaya çağırıyoruz.

Yürüyüş ve Miting için:
Tarih: 06 Kasım 2022  toplanma saati: 14:00
Mehmet Ali Eren Parkından miting alanına yürünecektir…
Miting Alanı: Açık Oto Pazarı

 

Çağrıcılar Listesi (02.11.22 – Çağrı halen imzacılara açıktır)

1 DİSK Muğla
2 TMMOB – Çevre Mühendisleri Odası
3 TMMOB – Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
4 Muğla Barosu
5 Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu
   
6 HDK Muğla İl Meclisi
7 Muğla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
8 Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi
9 Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Köyceğiz Şubesi
10 Datça Demokrasi Platformu
11 KESK – EğitimSen – Köyceğiz
12 KESK – EğitimSen – Bodrum
13 KESK – TümBelSen – Datça
14 DİSK – Dev-Yapı-İş Muğla
15 DİSK – EmekliSen Ege Bölge Temsilciliği
16 DİSK – EmekliSen Köyceğiz Temsilciliği
   
17 Ekoloji Birliği
18 İklim Adaleti Koalisyonu
19 Ege Çevre Platformu
20 İkizköy Çevre Komitesi
21 Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi
22 Marmaris Kent Konseyi
23 Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
24 Sandrası Koruma Platformu
25 Akdeniz Yeşilleri Derneği
26 Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
27 Datça Kent Konseyi
28 Güllük Körfezi Koruma Platformu
29 Muğla Çevre Geliştirme Derneği
30 Deştin Çevre Platformu
31 Bayır Çevre Komitesi
32 Büyük Menderes İnisiyatifi
33 Türkiye Çevre Platformu
34 Türkiye Ormancılar Derneği Muğla Temsilciliği
35 Datça Çevre ve Turizm Derneği
36 Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu
37 Ekoloji-Politik
38 İç Anadolu Platformu
39 Niğde Çevre Eğitim ve Kültür Derneği
40 Ekoloji Derneği
41 Mezopotamya Ekoloji Hareketi
42 Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
43 Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği
44 Dalyan Tusev Vakfı
45 Doğa Derneği
46 Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği
47 MarmaraEreğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği
48 İklim İçin 350 Derneği
49 Batman Çevre Gönüllüleri Derneği
50 Süphan Ekoloji Derneği
51 Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği
52 Yeşil Yaşam İnisiyatifi
53 Ekoloji Kolektifi Derneği
54 MUÇEP – Muğla Çevre Platformu
   
55 Bodrum Kadın Platformu
56 Datça Kadın Platformu
57 Gökova Akyaka Kadın Dayanışması
58 Karya Kadın Derneği
59 Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
60 Menteşe Kadın Platformu
   
61 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
62 Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği
63 Akyaka Kültür ve Sanat Derneği
64 Slow Food Gökova Birliği
65 Slow Food Bodrum Yaveş Gari Birliği
66 İdyma Çağdaş Sanat Derneği
67 Doğa İçin Sanat Derneği
   
68  CHP Muğla İl Örgütü
69 CHP Datça İlçe Örgütü
70 CHP Ula İlçe Örgütü
71 CHP Menteşe İlçe Örgütü
72 CHP Köyceğiz İlçe Örgütü
73 CHP Yatağan İlçe Örgütü
74 Devrimci P. Muğla İl Örgütü
75 EMEP Muğla İl Örgütü
76 HDP Muğla İl Örgütü
77 Memleket P. Muğla İl Örgütü
78 Memleket P. Menteşe İlçe Örgütü
79 TİP Muğla İl Örgütü
80 SYKP Muğla İl Örgütü
81 Yeşil Sol P. Muğla İl Örgütü
82 Deva P. Datça İlçe Örgütü